جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ما بین آتش نشانی و بانک تجارت ، پلاک 458 گروه تولیدی و صنعتی تکنیک فنر